Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Szkoła przez swoje działania dydaktyczno- wychowawcze wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów  spełniając równocześnie oczekiwania rodziców. Przyjazny stosunek nauczycieli i opiekunów wobec dzieci realizuje motto szkoły

„Każde dziecko ma szansę”.


W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi:

Szkoła Podstawowa Specjalna

→ dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym.

→ indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym


Gimnazjum Specjalne

→ dla młodzieży z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym

→ indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym


Ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

→ dla młodzieży z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym

→ indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

 


Oprócz standardowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych, podopieczni mają możliwość uczestniczenia w przedstawieniach teatralnych, tanecznych i muzycznych, w przeglądach i konkursach, zajęciach dodatkowych i okolicznościowych imprezach z udziałem zaproszonych gości i rodziców.

 


W codziennej pracy wykorzystujemy różnorodne metody stymulujące możliwie najlepszy rozwój uczniów:

· metoda ośrodków pracy,

· gry i zabawy,

· dyskusje na forum grupy,

· psychodramy,

· twórczość artystyczną uczniów,

· treningi umiejętności,

· wycieczki,

· pogadanki,

· techniki relaksacyjne,

· specyficzne metody usprawniające ( np. techniki pedagogiki zabawy, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Shernborne, Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona, "Knill", komunikacja alternatywna, program rozwijający percepcję wzrokową M, Frostig, D. Horne, poranny krąg, sala doświadczania świata (SNOEZELEN).).

 


Nasze atuty to także m. in.

  • możliwość uczestnictwa dzieci w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych wynikająca z indywidualnych potrzeb,
  • praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
  • diagnozowanie zaburzeń rozwojowych przy współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
  • możliwość korzystania ze specjalistycznych porad,
  • różnorodne formy wypoczynku: relaks przy muzyce, spacery, rekreacja, zabawy ruchowe, gimnastyka, wyjazdy na basen, wyjazdy do kina, teatru, Centrum Zabaw „Fantazja”, zimowiska, letnie biwaki, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki dydaktyczno- krajoznawcze,
  • możliwość wcześniejszego zapoznania się dzieci ze szkołą – jesteśmy otwarci wobec innych, każdy może nas odwiedzić i zobaczyć jak pracujemy,
  • stały kontakt z rodzicami,
  • współpraca z PCPR, PPP, Uniwersytet Lubelski, MDK,  Fundacja „Serce”,
  • umożliwiamy rodzicom kontakt ze specjalistami i praktykami oraz organizujemy warsztaty i szkolenia ukazujące praktyczne metody pracy i zabawy z ich pociechami.