Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Projekt unijny                                 

 

Regulamin rekrutacji uczniów do międzynarodowego projektu „Outdoor learning and sport activities’’ realizowanego w ramach programu ERASMUS + w okresie od 1.09.2016r. do 31.08.2018r.

akcja KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

 

 1. I. Informacje ogólne
 2. Regulamin rekrutacji dotyczy projektu „Outdoor learning and sport activities’’ realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej od 01.09.2016 r. do 31.08.2018r.

 

 1. 2. Szkoły biorące udział w Projekcie:
 • Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej, Polska
 • Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Cluj-Napoca, Rumunia
 • OZDEBIR Ozel Egitim Uygulama Merkezi 1. Kademe, Kocaeli, Turcja
 • Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, Funchal, Portugalia (autonomiczne region Madera)
 • IC Ninni Cassarà, Partinico, Sycylia
 • St Luke's School, Redbourn, Wielka Brytania

 

 1. 3. Celem głównym projektu jest :
 • Współpraca międzynarodowa, kompetencje społeczne-rozwój współpracy
 • Rozwój umiejętności w dziedzinie ICT
 • Pogłębianie wiedzy i kompetencji w dziedzinie sportu
 • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

 

 1. 4. Cele szczegółowe projektu to:
 • Rozwijanie umiejętności sportowych uczniów na miarę ich możliwości, poprzez czynny udział w aktywnościach na świeżym powietrzu
 • Ukazanie uczniom aktywnych form spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla gier komputerowych i telewizji
 • Mobilizowanie uczniów do wysiłku fizycznego  poprzez oferowanie im ciekawych form aktywności sportowej na świeżym powietrzu
 • Zwiększenie liczby i zróżnicowanie zajęć ruchowych odbywających się poza budynkiem szkoły
 • Wymiana doświadczeń między nauczycielami z krajów partnerskich oraz wprowadzanie innowacji edukacyjnych w zakresie sportu i rekreacji
 • Podnoszenie u osób niepełnosprawnych poczucia własnej wartości, pewności siebie i niwelowanie obaw przed niepowodzeniem ze względu na niepełnosprawność
 • Poznawanie przez uczniów podstawowych zwrotów z języka angielskiego
 • Wzrost umiejętności z języka angielskiego wśród nauczycieli;
 • Wzrost świadomości kulturowej
 1. 5. Realizatorem projektu w Polsce jest Zespół Szkół Specjalnych
  w Kolbuszowej Dolnej

 

 1. 6. Odpowiedzialność za właściwą realizację projektu ponosi Zespół:
 • koordynator międzynarodowy ( zgodnie z zawartą umową)
 • Dyrektor Szkoły
 • Szkolny koordynator ( zgodnie z zawartą umową) oraz zespół projektowy
 • Księgowy ( zgodnie z zawartą umową - kwestie finansowe w granicach kompetencji)

 

 1. 7. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy do kompetencji Koordynatora międzynarodowego .

 1. 8. Projekt ,,Outdoor learning and sport activities’’realizowany jest w ramach programu ERASMUS + .

 

 1. 9. Grupa docelowa projektu to uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół Specjalnych oraz  nauczyciele.

 

10. Oferowane formy wsparcia:

 • Zajęcia lekcyjne sportowe na świeżym powietrzu
 • Aktywności sportowe na świeżym powietrzu w formie zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów, marszów terenowych, itp.
 • Wyjazdy uczniów do krajów partnerskich – 4 mobilności do Wielkiej Brytanii

II. Rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu

 1. Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych
  w Kolbuszowej Dolnej.
 2. Rekrutacja trwa w terminie do 15 października.
 3. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą: dyrektor szkoły, koordynator szkolny oraz 2 nauczycieli wchodzących w skład Zespołu projektowego.
 4. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:
  a. Motywacja ucznia do udziału w projekcie
  b. Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie przez cały okres jego realizacji przez ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) poprzez czynny udział w działaniach projektowych, w miarę możliwości ucznia.
 5. Rodzice ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria wyraża pisemną zgodę udziału dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu, a następnie składa deklarację u koordynatora projektu.
 6. Obowiązki uczestników projektu:
 • Przestrzeganie regulaminu uczestnictwa w projekcie.
 • Systematyczne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach projektu.
 • Terminowe wykonywanie przydzielonych w projekcie zadań.
 • Kulturalne zachowywanie się, podporządkowywanie się poleceniom nauczyciela i dbanie o dobre imię szkoły.

 

 1. Prawa uczestników projektu:
 • Nieodpłatny udział w działaniach oraz zajęciach realizowanych w ramach projektu.
 • Udział w wyjazdach do szkół partnerskich na zasadach określonych
  w punkcie „Kryteria udziału w mobilnościach”.

 

 1. Kryteria udziału uczniów w mobilnościach:
 • Kandydaci aktywnie biorą udział w zajęciach sportowych w ramach godzin lekcyjnych oraz w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, reprezentują szkołę w Olimpiadach Specjalnych
 • Rodzice wyrażają pisemną zgodę na wyjazd dziecka w ramach projektu.
 • Kandydaci posiadają takie cechy osobowości jak: samodzielność w czynnościach samoobsługowych, zaradność, śmiałość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, otwartość na nowe znajomości, gotowość samodzielnego (bez rodziców) wyjazdu za granicę.
 • Kandydaci powinni znać kraje partnerskie oraz ich kulturę.
 • Kandydaci biorą czynny udział we wszystkich działaniach projektowych.
 • Kandydaci biorą udział w spotkaniach projektowych, wywiązują się z przydzielonych im zadań.
 • Kandydaci posiadają aktualny paszport lub dowód osobisty.
 • Kandydaci nie posiadają choroby przewlekłej uniemożliwiającej im dłuższe przebywanie poza domem.
 • Ostateczną decyzję dotyczącą wyjeżdżających uczniów podejmuje Zespół rekrutacyjny.

 

 1. Kryteria udziału nauczycieli  w projekcie i mobilnościach:
 • Doświadczenie nauczycieli w dotychczasowych projektach realizowanych przez szkołę
 • Zaangażowanie nauczycieli w aktywności sportowe realizowane na terenie szkoły (nauczyciele wych. fiz., instruktorzy, terapeuci)
 • Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie przez cały okres jego realizacji
 • W mobilnościach biorą udział dyrektor szkoły oraz nauczyciele wchodzący w skład zespołu projektowego, pod warunkiem solidnego wypełniania przydzielonych zadań. W mobilnościach mogą wziąć również udział nauczyciele nie będący członkami zespołu projektowego, ale wykazujący się czynnym i aktywnym udziałem w realizacji działań projektowych.
 • Ostateczną decyzję dotyczącą wyjeżdżających nauczycieli podejmuje Zespół rekrutacyjny.

 

10. Skreślenie z listy uczestników projektu

Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów naruszających rażąco postanowienia niniejszego regulaminu.

III Postanowienia końcowe:

 1. Zespół zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 2. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+.