Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE I STYMULUJĄCE PROCESY POZNAWCZE

Cele główne:

- Nawiązanie  pozytywnego,  wyzwalającego  radość  kontaktu  emocjonalnego.

- Rozumienie  podstawowych  komunikatów  regulujących  relacje  między  uczniem  a  nauczycielem.

- Zastosowanie  ćwiczeń  rozwijających  ogólne  sprawności  ruchowe  i  manualne  oraz  pobudzające 
i  uaktywniające  zainteresowania  ucznia.

 

Cele szczegółowe:

-  Rozwijanie  umiejętności  z  zakresu  samoobsługi – niezbędnych  w  codziennych  sytuacjach,  związanych  ze  spożywaniem  posiłków,  higieną  osobistą,  ubieraniem  się,  ochroną  organizmu  przed  czynnikami   szkodliwymi.

-   Ćwiczenia  wszystkich  funkcji  (spostrzeganie,  komunikowanie  się,  sprawności  w  zakresie  małej 
i  dużej  motoryki,  usprawnianie  funkcji  psychomotorycznych  i  poznawczych),  które  ułatwiają  poznanie  dziecku  świata  i  funkcjonowanie  w  nim.

-   Akceptowanie  w  otoczeniu  innych  osób,  umiejętność  podporządkowania  się  nauczycielowi 
i  współdziałania  z  nim  podczas  wykonywania  czynności dnia  codziennego,  zabawy  i  pracy.

-  Rozładowywanie  negatywnych  napięć,  emocji  i agresji.  Przyjazne  współdziałanie w grupie.

-   Samodzielne  gospodarowanie  swojego  otoczenia,  np.:  przygotowanie  miejsca  pracy,  sprzątania  po  zakończonej  pracy  lub  zabawie.

-   Zachęcanie  do  różnych  rodzajów  ekspresji,  jak: muzyka,  plastyka,  ruch.

-   Stwarzanie  możliwości  bycia  w  różnych  rolach  i  relacjach  interpersonalnych poprzez czytane bajki, opowiadania. Danie uczniowi możliwości  wyrażania  własnych  uczuć  i  emocji.

-  Wdrażanie  dzieci  do  czynnego  wypoczynku (spacery,  zajęcia  na  boisku szkolnym).  Pogadanki dotyczące  bezpiecznej  zabawy.

 

Ćwiczenia  rewalidacyjne:

- Rozwijanie  i  usprawnianie  percepcji  słuchowej,  słuchowo-wzrokowej  oraz  koordynacji  wzrokowo – słuchowo - ruchowej

- Uważne  słuchanie  poleceń  i  wypowiedzi,  odgłosów  z  otoczenia

- Zabawy  naśladowcze

- Wdrażanie  do  samodzielności  przy wykonywaniu  podstawowych  czynności

- Rozwijanie  sprawności  manualnej  i  grafomotorycznej  poprzez  rysowanie  i  pisanie  po  śladzie,  w  powietrzu,  na  piasku,  kredą  na  podłodze, klejenie  taśmą

- Dobieranie  takich  samych  obrazków,  liter,  cyfr,  przedmiotów (para)

- Układanie  puzzli,  układanek,  domina  obrazkowe, historyjki obrazkowe

- Wyszywanki  bez  igły – poprawne  przewlekanie  sznurka  przez  otwory, ćwiczenia w zawiązywaniu sznurowadeł

- Usprawnianie  czynności  manipulacyjnych:  wkładanie  i  wyjmowanie  przedmiotów,  zamykanie 
i  otwieranie  pojemników (odkręcanie  i  zakręcanie  kleju),  konstruowanie  według  wzoru

- Poprawne  trzymanie  przyborów  szkolnych  i  używanie  ich  zgodnie  z  przeznaczeniem

- Nazywanie i układanie  figur  geometrycznych  i  obrazków  z  figur  geometrycznych

- Zabawy  z  wodą,  z  piaskiem:  przelewanie  wody (przesypywanie  piasku)  z naczynia  do  naczynia

- Ćwiczenia  orientacji  w  schemacie  własnego  ciała