Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Socjoterapia – jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej - polega na celowym stwarzaniu dzieciom i młodzieży warunków umożliwiających im zmianę sądów o rzeczywistości oraz zmianę sposobu zachowania (Sawicka, 1999). Przedmiotem zmiany są przede wszystkim niekorzystne wzorce zachowania, które przejawiają się w następujących relacjach: „ja-rówieśnik”, „ja-dorosły”, „ja-zadanie” oraz „ja-ja” (Strzemieczny, 1988).

Według Sawickiej (1999) socjoterapia jest  formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej, adresowaną głównie do dzieci i młodzieży. Polega na celowym stwarzaniu dzieciom warunków i doświadczeń społecznych umożliwiających zajście procesu socjoterapeutycznego, czyli odreagowanie emocjonalne, oraz zmianę:

- sądów o rzeczywistości;

- sposobów zachowania.

Socjoterapia jest najczęściej realizowana w postaci ustrukturalizowanych spotkań grupowych.  Spotkania grupowe odbywają się w atmosferze wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i akceptacji, wymagają od uczestników ujawniania i dzielenia się swoimi myślami, przeżyciami, wyobrażeniami i dążeniami.

Socjoterapia stanowi formę pośrednią pomiędzy psychoterapią (indywidualną czy grupową)
a psychoedukacją i treningiem interpersonalnym.

Zadaniem socjoterapii jest wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych.

 

Cele rozwojowe dotyczą głównie:

- Poznania samego siebie, swoich mocnych i słabych stron,

- Budowania poczucia własnej wartości,

- Doskonalenia umiejętności zachowań asertywnych,

- Kształtowania inteligencji emocjonalnej ( rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć),

Cele edukacyjne dotyczą głównie:

- Przełamywania nieśmiałości i nawiązywania kontaktów,

- Umiejętności wyrażania swoich uczuć,

- Umiejętności wytyczania celu,

- Umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności,

- Uczenia tolerancji i akceptacji drugiego człowieka,

- Uczenia współpracy i współdziałania.

 

Cele terapeutyczne dotyczą głównie:

- Odreagowania emocjonalne,

- Rozwiązywania problemów, trudnych sytuacji,

- Lepszego zrozumienia ludzkich zachowań,

- Otrzymywania wsparcia od grupy,

- Przyjmowania i dawania informacji zwrotnych.

 

Metody i techniki stosowane w socjoterapii:

- rundka,

- wywiad,

- burza mózgów,

- praca w małych grupach,

- rysowanie, malowanie,

- bajki terapeutyczne,

- seria zdań niedokończonych,

- gry i zabawy,

- ćwiczenia – zabawy ruchowe,

- ćwiczenia i techniki relaksacyjne,

- ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości, sytuacje przybierające postać gier, zabaw, inscenizacji.