Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Unikalną formą terapii stosowaną w naszej placówce jest terenoterapia, czyli chodzenie wyznaczonymi ścieżkami wg indywidualnych predyspozycji i potrzeb uczniów. Elementami działającymi na organizm jest wysiłek dynamiczny połączony z pokonywaniem dystansu w terenie
i oddziaływanie czynników środowiska przyrodniczego. W szerszym znaczeniu do terenoterapii należy zaliczyć, oprócz spacerów inne formy ćwiczeń wytrzymałościowych w terenie. Szczególnie zalecane w terapii są:  marsze, marszobiegi, biegi, jazda na rowerze, elementy nordic walking .

Cel główny:

Rozwijanie aktywności fizycznej z wykorzystaniem warunków krajobrazowych i przyrodniczych.

Cele szczegółowe:

- usprawnienie funkcjonowania mechanizmów regulacyjnych narządów i układów fizjologicznych,

- zwiększenie wydolności fizycznej,

- zwiększenie odporności organizmu,

- zrównoważenie i usprawnienie procesów psycho-somatycznych,

- wyciszenie negatywnych emocji poprzez kontakt z naturą,

- przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci i młodzieży,

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych.

Metody i formy pracy dostosowane są do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów oraz ich stanu zdrowia.

 

Spodziewane efekty:

- wzrost aktywności fizycznej uczniów objętych terapią,

- wyciszenie negatywnych emocji poprzez intensywny ruch i kontakt z naturą,

- wzrost wydolności i odporności fizycznej,

- wzrost świadomości uczniów na temat zdrowego trybu życia.