Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Bajkoterapia jest jedną z metod terapii wykorzystywaną do pracy z  dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jej celem jest lepsze zrozumienie dziecka oraz jego problemu. Dostarczenie mu wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania, sprawia, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak i działania dzięki czemu potrafi sam stawić czoła problemom.

Cele ogólne:

- pobudzanie kreatywności i wyobraźni,

-  wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez kontakt z literaturą,

-  kształtowanie nawyku słuchania, opowiadania.

Cele szczegółowe:

-  rozwijanie postawy koleżeństwa i wzajemnej życzliwości ,

-  wyrażanie swoich uczuć słowami i czynami,

- wypowiadanie swoich przeżyć w formie plastycznej,

-  rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,

-  kształtowanie pożądanych postaw społecznych, eliminowanie lęków i zahamowań,

-  kształtowanie samodzielności i konsekwencji w działaniu,

-  rozbudzanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

-  doskonalenie sprawności manualnej.

Metody i formy pracy oparte są na spontanicznej aktywności dziecka i dostosowane do jego możliwości percepcyjnych.

Spodziewane efekt:

Uczeń:

-  Wyraża swoje myśli, emocje, przeżycia w sposób społecznie akceptowany,

-  Nabywa większą pewność siebie,

-  Jest samodzielny w działaniu,

-  Zna sposoby przezwyciężania własnych lęków,

-  Umie współpracować w grupie.