Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

ŚWIETLICA SZKOLNA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH

W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ

Wychowawca: Patrycja Zawisza

GODZINY PRACY ŚWIETLICY

Świetlica szkolna prowadzi zajęcia od poniedziałku do piątku.

Czas pracy świetlicy szkolnej to 12 godzin tygodniowo, w tym:

  • 4 godzin w szkole podstawowej
  • 4 godzin w szkole gimnazjalne
  • 4 godzin w przysposabiającej do pracy

REGULAMIN ŚWIETLICY

1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży.

2. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom w czasie wolnym od zajęć. Dziecko po przyjściu do świetlicy jest pod stałą opieką wychowawcy.

3. Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy o każdorazowym, nawet  krótkotrwałym oddaleniu się. Zabrania się samowolnego wychodzenia uczniów ze świetlicy.

4. Uczeń przychodząc do świetlicy korzysta z różnorodnych propozycji zajęć.

5. Uczniowie świetlicy korzystają z pomocy wychowawcy w nauce  i podczas odrabiania lekcji.

6. Uczeń jest zobowiązany do poszanowania sprzętu świetlicowego i zabawek.

7. Każdy z rodziców lub opiekunów zobowiązany jest do zapoznania się  z regulaminem świetlicy.

8. Świetlica szkolna jest nieczynna w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych oraz w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

REGUŁY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY

1. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania.

2. Zgłaszanie nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzenie z Sali bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalanie się od grupy w czasie spacerów i zabaw na podwórku szkolnym.

3. Słuchanie uważnie próśb i poleceń nauczyciela – staranie się najlepiej je wykonywać.

4. Nie przeszkadzać nauczycielowi w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie, starać się cicho pracować i bawić.

5. Szanowanie innych, nikomu nie dokuczać, nie używać przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywać, nie obrażać, nie wyśmiewać.

6. Przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania, bawienie się i pracowanie w sposób bezpieczny dla siebie i innych.

7. Dbanie o porządek w Sali, po zajęciach i zabawie zawsze porządkowanie swojego otoczenia.

8. Dbanie o estetyczny wygląd Sali, nie niszczenie sprzętu, zabawek, gier, szanowanie cudzej i swojej własności.

9. Branie aktywnego udziału w zajęciach, imprezach i uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy.

Cele i zadania zajęć wychowawczo -dydaktycznych w świetlicy

1. Zapewnienie uczniom przebywających w świetlicy bezpiecznych warunków spędzania czasu wolnego na terenie szkoły.

2. Realizacja planu pracy świetlicy.

3. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej.

4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

5. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, manualnych i sportowych uczniów.

6. Uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

7. Upowszechnianie i kształtowanie kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości.

8. Rozwijanie i uczenie samodzielności.

9. Kształtowanie postaw pożądanych społecznie.

10. Zapoznanie dziecka z możliwościami organizowania czasu wolnego z własnymi możliwościami rozwojowymi.

11. Współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas i innymi nauczycielami.

Plan działań świetlicy

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie miło, przyjemnie i pożytecznie spędzają czas wolny.

Uczniowie przebywający w świetlicy uczestniczą w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, takich jak:

ü    zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie kredkami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki;

ü    czytelnictwo: czytanie i słuchanie bajek na płycie CD;

ü    zajęcia dydaktyczne: krzyżówki, łamigłówki;

ü    zajęcia muzyczne: śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki;

ü    zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach;

ü    zajęcia audiowizualne: oglądanie bajek;

ü    zajęcia stolikowe: gry planszowe, układanki, puzzle;

ü    zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w klasach, na korytarzu  i podwórku szkolnym w zależności od prowadzonych zajęć.

Zajęcia świetlicowe prowadzone są w oparciu o miesięczny rozkład zajęć, przygotowywany w każdym miesiącu.

Podczas przebywania w świetlicy uczniowie mają również czas przeznaczony odpoczynek w formie zabaw dowolnych według własnych zainteresowań.

Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.