Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Psycholog szkolny - mgr Stanisława Pachucka

 

Podstawowym zadaniem i celem pracy psychologa szkolnego jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki, osobowości każdego ucznia, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły oraz placówkami świadczącymi pomoc dzieciom i ich rodzinom.

Psycholog jest osobą, z którą można porozmawiać w zaufaniu o sobie samym, ważnych dla siebie osobach, zdarzeniach, o swoich celach, rozwoju osobistym czy przeżywanych trudnościach.

Jeśli jesteś rodzicem, opiekunem lub nauczycielem ucznia naszej szkoły i czujesz, że potrzebujesz wsparcia lub porady.


ZAPRASZAMY!

 

Jeśli jesteś Rodzicem

 

W szkolnym gabinecie psychologicznym mogą Państwo porozmawiać zarówno o swoim dziecku, jak i sobie samym. Spotkanie może dotyczyć wszystkich ważnych dla Państwa treści lub/i  zachowań, myśli, które wzbudzają Państwa niepokój. Czasem już jedna rozmowa z kimś życzliwym, przeprowadzona w spokojnej, nieoceniającej atmosferze pozwala uporządkować myśli, złapać oddech i znaleźć rozwiązanie.

Psycholodzy w szkole przeprowadzają spotkania indywidualne oraz grupowe (m.in. mediacyjne, czy zajęcia warsztatowe na temat wybranego zagadnienia np. integracji, komunikacji, emocji, asertywności, rozwiązywania konfliktów itp.).

Spotkania mogą być jednorazowe lub cykliczne ( w zależności od potrzeb, zakresu problemu).

Na rozmowę z psychologiem można umówić się telefonicznie (17-227-15-81) lub osobiście, a także za pośrednictwem nauczyciela lub wychowawcy.

 

Jeśli jesteś Uczniem

 

1) chcesz po prostu z kimś porozmawiać,

2) chcesz powiedzieć komuś o ważnych dla siebie sprawach,

3) stoisz przed ważnym dla siebie wyborem,

4) chcesz coś w swoim życiu zmienić,

5) jest Ci źle i masz jakiś kłopot.

 

 

 

ZAKRES ZADAŃ PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ

 

 

Praca psychologa przebiega zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 7.01.2003r. w sprawie zasad udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i przyjmuje formę diagnozowania, udzielania konsultacji i porad, prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz innych zadań wynikających ze specyfiki placówki.

 

Do głównych zadań psychologa należy:

1. Inspirowanie i podejmowanie takich metod i oddziaływań, które służyłyby pełnej

rewalidacji uczniów o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności.

2. Określanie we współpracy z nauczycielami kierunków programu oddziaływań kompensacyjnych, reedukacyjnych i resocjalizacyjnych.

3. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych, w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów.

 

W tym celu psycholog powinien podejmować następujące czynności szczegółowe:

I - w zakresie diagnozy

 

1. Uzupełnianie dokumentacji psychologicznej nowoprzyjętych wychowanków opracowanej

przez placówki diagnostyczne.

2. Prowadzenie badań psychologicznych wychowanków w celu ustalenia poziomu rozwoju

umysłowego, potencjalnych możliwości, stopnia uzdolnień i zainteresowań.

3. Prowadzenie obserwacji wychowanków w różnych sytuacjach.

4. Opracowywanie opinii psychologicznej wychowanków na podstawie wyników

badań i obserwacji.

5. Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami

specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom, oraz

w zakresie diagnozy specjalistycznej w indywidualnych przypadkach.

 

II – w zakresie postdiagnozy

 

1. Na podstawie badań własnych, obserwacji oraz zaleceń poradni psychologiczno-

pedagogicznych określanie we współpracy z pedagogiem i nauczycielami programu

oddziaływań kompensacyjnych i terapeutycznych oraz form i sposobów udzielania

pomocy uczniom. odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

2. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych

wynikających z realizowanych programów do indywidualnych potrzeb i możliwości

uczniów.

3. Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie orzecznictwa

( rekwalifikacje, nauczanie indywidualne, różne formy terapii).

4. Prowadzenie badań kontrolnych określających postępy w pracy rewalidacyjnej.

 

III – w zakresie terapii

1. Prowadzenie lub organizowanie różnego rodzaju form terapii psychologicznej

indywidualnej lub grupowej.

2. Współpraca z pedagogiem, nauczycielami i rodzicami w łagodzeniu lub eliminowaniu

zaburzeń zachowania, zaburzeń rozwojowych.

3. Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu

wychowawczego i profilaktycznego placówki – wspieranie nauczycieli w tym zakresie.

4. Pedagogizacja rodziców indywidualna i grupowa.

5. Prowadzenie psychoterapii rodzinnej oraz inicjowanie różnych form pomocy

wychowawczej w środowisku rodzinnym.

6. Czuwanie nad realizowaniem indywidualnych zaleceń rewalidacyjnych.

7. Prowadzenie konsultacji, w celu wspierania rodziców i nauczycieli w działaniach

wyrównujących szanse edukacyjne uczniów, łagodzących lub eliminujących zaburzenia

zachowania, niepowodzenia szkolne ( profilaktyka zaburzeń zachowania, zapobieganie

błędom wychowawczym rodziców).

8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

9. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.