Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

PROCEDURY  PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ

 

Ustalenia wstępne

1. Na podstawie 1ust. 7 pkt 8 Statutu Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej zwanego dalej Zespołem mogą być przyjmowani uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

2. Niniejsze procedury stosuje się ze względu na konieczność:

- zapewnienia wszystkim uczniom optymalnych warunków, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z  2 pkt 2 Statutu Zespołu,

- właściwego wypełniania zadań w zakresie zapewniania uczniom optymalnych warunków rozwoju, o których mowa w 2 ust. 1-7 Statutu Zespołu.

3. Niniejsze Procedury przedstawia się rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do szkoły, wchodzącej w skład Zespołu.

4. Ilekroć jest mowa w niniejszych procedurach o przyjęciu ucznia do szkoły oznacza to jedną ze szkół, wchodzących w skład Zespołu - Szkołę Podstawową Specjalną, Gimnazjum Specjalne, Ponadgimnazialną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy

Warunki przyjmowania uczniów

  1. Dyrektor Zespołu przeprowadza rozmowę z rodzicem w celu uzyskania informacji o dziecku i jego potrzebach edukacyjnych.
  2. Dyrektor Zespołu podczas spotkania z rodzicem przedstawia:

- specyfikę odpowiedniego typu szkoły

- ofertę edukacyjną szkoły ze szczególnym uwzględnieniem:

  • form realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
  • warunków do edukacji, profilaktyki i opieki, w tym warunków bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii,
  • szkolnego planu nauczania,
  • głównych zadań Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki,
  • form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom i rodzicom,
  • zasad opracowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla ucznia.

- oczekiwania dotyczące współpracy rodzica ze szkołą w edukacji, rewalidacji  oraz realizacji indywidualnych programów edukacyjnych i terapeutycznych opracowanych dla ucznia

- w rozmowie może uczestniczyć wychowawca oddziału, do którego ma być przyjęty uczeń, a jeśli jest to możliwe, powinien on przeprowadzić odrębne spotkanie z rodzicem.

3. Rodzic wraz z podaniem i kartą przyjęcia ucznia do szkoły składa orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jedno zdjęcie legitymacyjne, kartę zdrowia ucznia, oryginał aktu urodzenia do wglądu.

4. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektora Zespołu na podstawie rozmowy oraz konsultacji z wychowawcą do którego ma być przyjęty uczeń, a w razie potrzeby z psychologiem, pedagogiem lub socjoterapeutą,

Karta przyjęcia ucznia