Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Kółko teatralne

Dziecko niepełnosprawne potrafi  wyrazić siebie, swoje zdolności i umiejętności poprzez różne formy twórcze,  m. in. teatr. Ponadto działanie twórcze jest idealnym momentem
w edukacji osoby niepełnosprawnej, aby rozwijać w niej wiarę we własne możliwości
i umiejętności.

W związku z powyższym, w naszej szkole działa od kilki lat Koło teatralne, w którym swoich artystycznych sił mogą spróbować wszyscy uczniowie.

Działalność koła opiera się na wyznaczonych celach:

 • wyposażenie uczniów w elementarne wiadomości o teatrze
 • stymulowanie aktywności uczniów poprzez wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości
 • wszechstronny rozwój osobowości ucznia
 • nabywanie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach
 • pobudzanie uczniów do działań rozwijających zdolności aktorskie, recytatorskie
 • rozwijanie sprawności poprawnego wypowiadania się uczniów
  i recytacji tekstów (właściwej wymowy, modulacji głosu, doboru jego siły, pauzowania, intonacji, poprawnego akcentowania wyrazowego
  i zdaniowego)
 • wyrażanie uczuć i stanów emocjonalnych poprzez gest, ruch, mowę ciała i mimikę
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Spotkania Koła odbywają się zazwyczaj dwa raz w tygodniu . Jednakże w trakcie przygotowań do konkretnego przedstawienia spotkania – próby odbywają się znacznie częściej.

Dokumentacją pracy koła są przygotowywane  przez uczniów różne inscenizacje
i wystawiane później podczas różnych uroczystości szkolnych, gminnych, powiatowych, udział w konkursach i przeglądach związanych z szeroko pojętą twórczością osób niepełnosprawnych.