Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

STATUT

 

STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM  „ISKIERKA
W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej jest organizacją społeczną służącą pomocą osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom
i zwane jest w dalszej części niniejszego Statutu Stowarzyszeniem.

 

 

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi  zmianami), na podstawie ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r.
Nr 96 poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

 

1. Terenem działania jest powiat kolbuszowski.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest siedziba Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej,
ul. Wiejska 90, 36-100 Kolbuszowa.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków, działających zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i Konstytucją RP. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

 

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania oraz podejmować współpracę z innymi organizacjami w kraju i za granicą.

§7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie z przeznaczeniem na cele statutowe, a cały dochód z tej działalności przeznaczać będzie na działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność użytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 

§ 8

 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

 

§ 9

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

 

 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 10

 

1. Celem Stowarzyszenia jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym funkcjonowania
w środowisku.

 

2. Podjęcie działań zmierzających do rehabilitacji fizycznej i społecznej poprzez tworzenie oddziałów przedszkolnych i szkolnych, warsztatów terapii zajęciowej, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, imprez integracyjnych, prowadzenie Centrum Dziennej Aktywności, świetlic integracyjnych oraz psychoterapeutycznych, tworzenie grup wsparcia.

 

3. Współpraca z organizacjami społecznymi, organami władzy państwowej i samorządowej, Kościołem, a także placówkami i osobami fizycznymi w kraju jak i za granicą.

 

4. Stała pomoc rodzinom i opiekunom w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.

 

5. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia na terenie Gminy Kolbuszowa „mieszkań samodzielnego życia”.

 

6. Inicjowanie projektów dotyczących poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych żyjących na terenie powiatu kolbuszowskiego, wraz z pozyskiwaniem środków na realizację tych programów.

 

7.Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących nawiązywaniu kontaktów krajowych i zagranicznych.

 

8.Propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie działań realizowanych na terenie kraju.

 

9. Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na decyzje samorządów lokalnych dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych, zagrożonych patologią i marginalizacją.

 

10. Prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności.

 

11. Prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Stowarzyszenia i jego członków.

 

12. Prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych, m.in. prowadzenie własnych ośrodków szkoleniowo- rehabilitacyjnych, organizowanie różnych form rehabilitacji oraz współpracę z innymi wyspecjalizowanymi instytucjami w kraju i za granicą.

 

13. Organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej
i artystycznej osób niepełnosprawnych, a także sportu, turystyki i rekreacji.

 

14. Współdziałanie z organizacjami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych.

 

15.Działanie na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

16. Udzielanie wsparcia i pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej nagłym zdarzeniem losowym.

 

17. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

 

18. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży.

 

19. Działalność charytatywna.

 

20. Ochrona i promocja zdrowia.

 

21. Aktywne uczestnictwo we wdrażaniu funduszy UE.

 

22. Wspieranie i podejmowanie działań ekologicznych.

 

23. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym alkoholizmowi, narkomani, przemocy w rodzinie i innym.

 

24. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

25. Powyższe cele Stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- rozdział „Działalność pożytku publicznego” niniejszego Statutu.

 

§ 11

 

Cele określone w  § 10 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1.Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia mieszczącą się w sferze działań pożytku publicznego.

2. Pracę społeczną swoich członków.

3. Uczestniczenie w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez organy administracji publicznej, fundacje  i inne instytucje.

4. Działalność informacyjną, edukacyjną, wydawniczą i doradczą.

5. Organizowanie wykładów, kursów, szkoleń, itd.

6. Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, integracyjnych  i oświatowych.

7. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, rządowymi, samorządowymi i kościelnymi w kraju
i za granicą.

8. Realizację programów z funduszy UE.

9. Organizowanie i prowadzenie zajęć, placówek i ośrodków specjalistycznych z różnych dziedzin.

 

 

 

CZŁONKOWIE,  ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 13

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się  na:

a/ zwyczajnych,

b/ wspierających

c/ honorowych

 

§ 14

 

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba, która osobiście, dobrowolnie zgłosi swoją chęć przynależności do Stowarzyszenia, a ponadto:

a/ posiada obywatelstwo polskie

b/ korzysta z pełni praw publicznych

c/ utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia i deklaruje czynną chęć  ich realizacji,

d/ złoży pisemną deklarację członkowską.

 

2. Decyzje w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

 

§ 15

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc rzeczową, finansową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.

2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

 

§ 16

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo :

a/ wyboru władz i  bycia wybieranym do nich

b/ brania udziału z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia

b/ zgłaszania swoich uwag i wniosków

c/ korzystania ze wszystkich form działalności Stowarzyszenia

d/ zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwał Zarządu.

 

§ 17

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

a/ aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia

b/ przestrzegać  postanowień Statutu oraz uchwał władz

c/ wpłacać regularnie składki członkowskie, z wyjątkiem członków honorowych

d/  dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 18

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

 

§19

 

Utrata członkostwa następuje w razie :

- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie

- śmierci lub utraty osobowości prawnej

- rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia

- skreślenia z listy członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z wpłatą składki członkowskiej rocznej dłużej niż 6 miesięcy

-  nieprzestrzegania zasad statutowych, uchwał i regulaminów, a w szczególności  z powodu braku zainteresowania Stowarzyszeniem i uchylania się od brania udziału w działalności Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden rok

- wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego jako karę dodatkową pozbawienie praw publicznych.

 

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

-Walne Zebranie Członków

-Zarząd Stowarzyszenia

-Komisja Rewizyjna

§ 21

 

Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

 

§ 22

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

§ 23

 

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

 

§ 24

W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w toku kadencji, nowych członków tych organów powołuje się w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 25

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

§ 26

Walne Zebranie Członków może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

§ 27

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz do roku w terminie do 30 marca, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 

§ 28

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może być zwołane przez Zarząd:

a/ z własnej inicjatywy,

b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c/ na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia

 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

3. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 30 minut po terminie pierwszym.

 

§ 29

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba że członkowie Stowarzyszenia obecni na posiedzeniu, w głosowaniu, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.

 

§ 30

Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany na początku zebrania, a protokołuje Sekretarz także wybrany na początku zebrania.

 

§ 31

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i zatwierdzanie zmian w Statucie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

2. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia

3. podejmowanie uchwał

4. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia

5. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków tych organów

6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

7. ustalenie wysokości składek członkowskich

8. udzielenie absolutorium lub jego odmowa Zarządowi na wniosek Komisji  Rewizyjnej

9. podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków

10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej

11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do polskich lub międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania

12. podejmowanie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

§ 32

1.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że Statut stanowi inaczej.

2. Walne Zebranie może podjąć decyzję o głosowaniu tajnym.

 

§ 33

Walne Zebranie Członków otwiera jeden z członków Zarządu, który zarządza wybory przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród obecnych członków.

 

 

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 34

 

Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego działalnością i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 35

 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób.

 

§ 36

 

Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika
i jednego Członka.

 

§ 37

 

Zarząd zbiera się na swoich posiedzeniach w razie potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 38

 

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zarządu mieniem Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań i udzielania pełnomocnictw składa dowolny członek Zarządu.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw majątkowych do kwoty 20 tys. złotych uprawniony jest jednoosobowo prezes Zarządu.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw majątkowych powyżej 20 tys. złotych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu w tym prezes, a w razie nieobecności prezesa inny członek Zarządu upoważniony przez prezesa.

 

§ 39

 

Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Zarządu.

 

§ 40

 

Do kompetencji Zarządu należy:

-przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia

- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

- kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia

- uchwalanie corocznie budżetu Stowarzyszenia

- przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia

- przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania

- uchwalanie planów działania Stowarzyszenia

- zwoływanie Walnego Zebrania

- ustalanie wysokości składek członkowskich

- odwołanie członka Zarządu w przypadku jego pisemnej rezygnacji

- podejmowanie uchwał o skreśleniu i wykluczeniu członka Stowarzyszenia.

§ 41

 

1. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

2. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 42

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, jest niezależna od Zarządu i składa się z trzech osób – Członków Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 43

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości, nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni

 

§ 44

 

1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt pracy Stowarzyszenia raz w roku i składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu Członków.

 

2. Ponadto Komisja Rewizyjna może prowadzić w każdym czasie wyrywkowe kontrole działalności Stowarzyszenia, dotyczące różnych aspektów jego działalności i sprawozdanie przedkładać przed Walnym Zebraniem Członków.

 

§ 45

 

Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest udostępnić Komisji Rewizyjnej w każdej chwili wszelkie niezbędne dokumenty oraz udzielić wszystkich żądanych  informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

§ 46

 

Komisja Rewizyjna o efektach prowadzonych w Stowarzyszeniu kontroli jest zobowiązana powiadomić najbliższe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 47

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

 

§ 48

 

W naglących i uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania zebrania Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 49

 

Stowarzyszenie nie wypłaca na rzecz osób zasiadających w organie kontroli diet i zwrotu kosztów wyższych niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS.

 

 

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 50

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

- nieruchomości,

- ruchomości,

- fundusze,

- darowizny, spadki i zapisy krajowe i zagraniczne,

- dochody z działalności z gospodarczej,

- dotacje,

- składki członkowskie

- inne wpływy.

 

§ 51

 

Środki pieniężne Stowarzyszenia przechowywane są na rachunku bankowym.

 

§ 52

 

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie roczne z gospodarowania środkami finansowymi winno zostać sporządzone do dnia 31 marca roku następnego
i przedstawione do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków.

 

§ 53

 

  1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do swoich członków.
  2. Przepis powyższy dotyczy odpowiednio pracowników Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

§ 54

Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia  osobom wymienionym w § 53 punkt 1
i 2  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

§ 55

 

Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz osób wymienionych w § 53 punkt 1 i 2 i przez te osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z jednego z celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 56

 

Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 58

 

  1. 1.    Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  2. 2.    Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia                            Sekretarz Walnego Zgromadzenia

 

Julita Stępień                                                                         Agnieszka Kiełb